Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Φ.Σ.Ε.Ε.)

Τηλ.: 210 5238779, fax: 210 5247494, email: omosfarm@yahoo.gr blog: oefsee.blogspot.gr

Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 3573/1982

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1225                                                                                                                                  ΑΘΗΝΑ  8/10/2021

 

«Περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού φαρμακοποιών και προσωπικού»

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία μας έχει από την αρχή της πανδημίας ξεκαθαρίσει την θέση της και συνεχίζει να δίνει την μάχη για καθολικό εμβολιασμό, μέτρο όμως που δεν φτάνει από μόνο του, αν δεν συνοδεύεται από μέτρα θωράκισης των νοσοκομείων, λειτουργία νέων ΜΕΘ, προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, επίταξη ιδιωτικού τομέα και ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Όλα αυτά αποτελούν βασικά αιτήματα στη διαρκή πάλη της Ομοσπονδίας μας και του εργατικού και λαϊκού κινήματος συνολικά.

 

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε αποδέκτες της εργοδοτικής πίεσης μέσα στους χώρους δουλειάς σε σχέση με τον ''υποχρεωτικό'' εμβολιασμό, που αρκετές φορές λειτουργεί ως αφορμή για να εξαπολυθεί η εργοδοτική επίθεση απέναντι στα εργασιακά δικαιώματά μας. Με βάση αυτά η Ομοσπονδία μας μαζί με τον νομικό σύμβουλο μας δίνουμε το παρακάτω σημείωμα:

Η υποχρεωτικότητα  του εμβολιασμού ρυθμίζεται από το άρθρο 206 του ν. 4820/2021, το οποίο τροποποιήθηκε πρόσφατα με  το άρθρο 36 του ν. 4829/2021.

Μετά την άνω τροποποίηση  οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 206 του άνω νόμου διαμορφώθηκαν ως εξής: 

«…. 2.Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου καταλαμβάνει και τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας.»

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4829/2021 με ισχύ την 10/09/2021

«3.Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά ή διεξάγει πρακτική άσκηση στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών οποιασδήποτε βαθμίδας, με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.»

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4829/2021 με ισχύ την 10/09/2021

 

Από την επισκόπηση των άνω διατάξεων  δεν προκύπτει  αναφορά  σε φαρμακεία - φαρμακοποιούς .

Η μόνη αναφορά  είναι στη παρ. 3 του άρθρου  36 του  ν. 4829/2021 με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 6 του  άρθρου 206 του ν. 4820/2021 άρθρο 6 του ν. και προστέθηκε το παρακάτω εδάφιο :

 

«…Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία) οφείλουν να επικολλούν στην εξωτερική θύρα της δομής έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν εμβολιαστεί σε συμμόρφωση με το παρόν. Η παράλειψη της τήρησης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.»

 

Σημειώνεται :

α)  Αναφορικά με  τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ,  αυτοί  καθορίζονται από το  άρθρο 13  του ν. 2071/1992 (όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 4 του Ν.2256/1994  (Α 196) και  με το άρθρο 33 του Ν.3329/2005   (ΦΕΚ Α 81/2005) αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 28 του Ν.3846/2010  (ΦΕΚ Α 66/11-05-2010) που ορίζει τα εξής :

«1.  Η  ιατρική και οδοντιατρική Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ιδιωτικού  τομέα παρέχεται από τους εξής φορείς:

 α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία, β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία. γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, δ. Ιδιωτικά εργαστήρια  φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

……………………………………….

6.     Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρέχονται και από άλλους φορείς,  όπως τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, καθώς και από λοιπούς  επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της υγείας, όπως εργοθεραπευτές,  λογοθεραπευτές, ψυχολόγους κ.ά., για τη λειτουργία των οποίων εφαρμόζονται οι  εκάστοτε ισχύουσες για κάθε κατηγορία διατάξεις. ….»

    Με βάση τις  άνω διατάξεις  τα φαρμακεία δεν συμπεριλαμβάνονται στις ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 Μόνη η μνεία της παρ. 3 του άρθρου  36 του  ν. 4829/2021 δεν  τροποποιεί τις διατάξεις  του άρθρου 13  του ν. 2071/1992 (τούτο έπρεπε ρητά να ορίζεται )  αναφορικά με την συμπερίληψη των φαρμακείων στις ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

β)Σε κάθε περίπτωση , ειδικά όσον αφορά το προσωπικό -εργαζόμενους των φαρμακείων στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά όπως θα έπρεπε, προκειμένου να γίνεται σαφές εάν τυγχάνουν  εφαρμοστέες και σ΄ αυτούς οι διατάξεις για την μη αποδοχή από τον εργοδότη της εργασίας του εργαζομένου και την απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών . Η ασάφεια εν προκειμένω  συνεπάγεται μη συμπερίληψη των εργαζομένων στα φαρμακεία στις  άνω ρυθμίσεις .

 

Καλούμε κάθε συνάδελφο να συσπειρωθεί στα Σωματεία και στην Ομοσπονδία μας, για να δώσουμε τη μάχη της υπεράσπισης της υγείας, της ζωής, του μεροκάματου και των δικαιωμάτων μας, απέναντι στους κυβερνητικούς εκβιασμούς και τις εργοδοτικές πιέσεις!

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ